Isklanik
ali ste vedeli 150x150 - ALI STE VEDELI

Rubrika ALI STE VEDELI odgovarja na najbolj pogosto stanovanjska vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah i dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.

Če etažni lastnik namesti kamero, ki je usmerjena izključno na njegova vrata, kar pomeni, da zajame oziroma snema le posameznike, ki vstopijo v njegovo stanovanje, ne pa tudi ostalih oseb, ki se gibajo po hodniku, gre v takšnem primeru za obdelavo osebnih podatkov, za katero se uporablja prvi odstavek 7. člena ZVOP-1, ki določa, da se ZVOP1 ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo posamezniki izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe. To pomeni, da če se videonadzor izvaja izključno za osebno uporabo, določbe ZVOP-1 za izvajalce takega videonadzora ne veljajo.

VIR: 
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf

POVEZAVA:
https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/ali-je-dovoljeno-snemanje-lastnega-vhoda/

Sprejetje hišnega reda ni obvezno, je pa priporočljivo. Hišni red se sprejme s soglasjem solastnikov, katerih solastniški delež sestavlja skupaj več kot 50%.

Vir:mop.gov.si

Glede lažnih kamer IP pojasnjuje, da namestitev lažne kamere sicer ne pomeni kršitve določb ZVOP-1 (ker ne gre za obdelavo osebnih podatkov) vendar pa mora dejstvo obstoja lažne kamere v primeru, da se to vprašanje pojavi, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov šele ugotoviti in torej preveriti, ali se videonadzor dejansko izvaja ali ne.

VIR: 
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf

POVEZAVA:
https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/ali-je-namestitev-lazne-kamere-dopustna-v-vecstanovanjski-stavbi/

Sklep o odpovedi pogodbe o opravljanju upravniških storitev nekdanjemu upravniku je potrebno vročiti priporočeno s povratnico. Trenutek vročitve je namreč pomemben, saj od trenutka vročitve odpovedi začne teči odpovedni rok.

Vir:
www.mop.gov.si

Povezava:
https://www.nanovinah.si/na-cakanju/ali-je-potrebno-sklep-o-odpovedi-pogodbe-o-opravljanju-upravniskih-storitev-vrociti-nekdanjemu-upravniku-s-priporoceno-posto-s-povratnico/

Četrti odstavek 76. člena ZVOP-1 določa, da je prepovedano omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov video nadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke. S tem zakon onemogoča preprost prikriti nadzor nad vsemi prihodi in odhodi iz stavbe z uporabo televizije ali računalnika. Zaradi široke prakse priklapljanja video nadzornih kamer na takšne sisteme in nemožnosti nadzora nad uporabo posnetkov je zakonodajalec prenos slike v te sisteme izrecno prepovedal. V primeru uporabe videofona pa bo živi posnetek praviloma viden le tistemu stanovalcu, h kateremu je namenjen obiskovalec stavbe, in še to le za določen čas po sprožitvi snemanja (pritisku na zvonec ali podoben gumb). Nevarnosti nadzora s strani drugih stanovalcev torej ni. V skladu z navedenim video domofon ne sodi v sisteme, ki se štejejo za video nadzor, zato uporabe video domofona ZVOP-1 ne ureja, saj ima domofon funkcijo prepoznave obiskovalca, ki želi vstopiti, in ne funkcije ohranjanja posnetkov video nadzornega sistema za potrebe varovanja ljudi in premoženja, ki jih pooblaščene osebe ob kakšnem škodnem dogodku seveda lahko pregledajo in uporabijo kot dokaz.

VIR:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf

POVEZAVA:
https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/ali-je-raba-video-domofona-dopustna/

Etažni lastniki se sami odločijo za morebitno imenovanje nadzornega odbora. Za imenovanje zadošča navadna večina, etažni lastniki s sklepom imenujejo in razrešijo člane nadzornega odbora ter določijo čas trajanja njihovega mandata..
 
Če se etažni lastniki ne odločijo drugače, ima nadzorni odbor 3 člane, izmed katerih imenujejo predsednika.

Vir:
www.mop.gov.si

Povezava:
https://www.nanovinah.si/na-cakanju/ali-je-ustanovitev-nadzornega-odbora-obvezna/

Minimalno višino vplačil v rezervni sklad določa Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l. RS, št. 11/04).

---------------------------------------
 Starostni razredi Starost nepremičnine
---------------------------------------
 I           do 10 let
 II          nad 10 do 30 let
 III         nad 30 do 60 let
 IV          nad 60 let
------------------------------------
------------------------------------
Starostni razred      EUR/m2
------------------------------------
I               0
II               0,20
III              0,25
IV               0,30
------------------------------------

Vir:
www.mop.gov.si

Povezava:
https://www.nanovinah.si/na-cakanju/ali-je-visina-vplacil-v-rezervni-sklad-predpisana/

Če je zavarovanje stavbe sprejeto v pogodbi o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki ali če so ti sprejeli sklep o zavarovanju s tričetrtinsko večino po solastniških deležih, upravnik zavaruje stavbo kot celoto pri izbrani zavarovalnici. Taka odločitev je obvezujoča za vse etažne lastnike, saj je upravnik pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov.

Vir:
www.mop.gov.si

Povezava:
https://www.nanovinah.si/na-cakanju/ali-je-zavarovanje-stavbe-obvezno-za-vse-etazne-lastnike-tudi-tiste-ki-temu-nasprotujejo/

Premoženje rezervnega sklada je skupno premoženje vseh etažnih lastnikov, zato ni mogoče, niti ob prodaji stanovanja, zahtevati vračila vplačanih zneskov.

Vir:
www.mop.gov.si

Povezava:
https://www.nanovinah.si/na-cakanju/ali-lahko-zahtevam-izplacilo-se-ne-porabljenega-deleza-v-rezervnem-skladu-ob-prodaji-stanovanja/

V primeru solastništva posameznega dela stavbe, se pri odločanju šteje, da vsak solastnik odloča le v višini svojega solastniškega deleža. Lastnik ali solastnik lahko za odločanje pisno pooblasti drugo osebo. Pooblastilo je lahko dano trajno ali za posamezno odločanje. V primeru trajnega pooblastila, mora biti le-to notarsko overjeno.

pdf icon 1024x1024 - Ali se lahko glasuje o predlaganemu sklepu tudi v imenu družinskega člana, solastnika posameznega dela stavbe?
POOBLASTILO

Vir:
www.mop.gov.si

Povezava:
https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/ali-se-lahko-glasuje-o-predlaganemu-sklepu-tudi-v-imenu-druzinskega-clana-solastnika-posameznega-dela-stavbe/

Loading...
Close Menu
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.