Stvarnopravni zakonik (SPZ)

Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.

SPZ

Prenesi datoteko

Stvarnopravni zakonik (SPZ-A)

Lažje branje zakonodaje na spletu! https://zakonodaja.com

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Ta zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona.

SZ-1

Prenesi datoteko

Stanovanjski zakon (SZ-1-NPB8)

Lažje branje zakonodaje na spletu! https://zakonodaja.com

SZ-1E

Prenesi datoteko

Oblgacijski zakonik (OZ)

Obligacijsko pravo je panoga civilnega prava, ki ureja pravna razmerja, ki kot posledico pomenijo obveznost za pravno ali fizično osebo. Obsega pravne norme za urejanje obligacijskih razmerij, ki jih imenujemo tudi obveznostna razmerja. Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma (upnikom in dolžnikom). Ena stranka (upnik) je upravičena terjati od druge stranke (dolžnik) izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je dolžan opraviti izpolnitev. Obligacisjko razmerje učinkuje le med pogodbenimi strankami in ne proti tretjim.

OZ

Prenesi datoteko

Obligacijski zakonik (OZ-NPB3)

Lažje branje zakonodaje na spletu! https://zakonodaja.com

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Ta pravilnik natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika ter merila delitve obratovalnih stroškov v večstanovanjski stavbi (v nadaljnjem besedilu: stavba).

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Ta pravilnik uporabljajo pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem občine, država, javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije (v nadaljnjem besedilu: najemodajalci).

Upravljanje v večstanovanjskih stavbah

Ta pravilnik uporabljajo pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem občine, država, javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije (v nadaljnjem besedilu: najemodajalci).