Print Friendly, PDF & Email

Stvarnopravni zakonik (SPZ)
(Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002)
Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.

pdf-icon
SPZ

Stanovanjski zakon (SZ-1)
(Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003)
Ta zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona.

pdf-icon
SZ-1

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
(Uradni list RS, št. 60/2009 z dne 31. 7. 2009)
Ta pravilnik natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika ter merila delitve obratovalnih stroškov v večstanovanjski stavbi (v nadaljnjem besedilu: stavba).

pdf-icon
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

pdf-icon
Priloga 1: Prijava števila ali spremembe števila uporabnikov posamezne enote

Oblgacijski zakonik (OZ)
(Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007)
Obligacijsko pravo je panoga civilnega prava, ki ureja pravna razmerja, ki kot posledico pomenijo obveznost za pravno ali fizično osebo. Obsega pravne norme za urejanje obligacijskih razmerij, ki jih imenujemo tudi obveznostna razmerja. Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma (upnikom in dolžnikom). Ena stranka (upnik) je upravičena terjati od druge stranke (dolžnik) izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je dolžan opraviti izpolnitev. Obligacisjko razmerje učinkuje le med pogodbenimi strankami in ne proti tretjim.

OZ
Close Menu
Back